Svar till Johan Swahn

Detta inlägg är en replik till Johan Swahn's svar på vår tidigare kommentar.

Bäste Johan.

Vi påstår inte att kärnkraftens miljökonsekvenser kan trollas bort helt och hållet. Men vad få nämner är att samma sak gäller för förnybar energi. Sett ur ett livsperspektiv, och inte bara under driften, har alla energikällor miljöpåverkan. Varken vind eller sol klarar sig utan malm som måste brytas och behandlas; utan transporter; utan någon slags avfallsförvaring, det bör inte heller förringas. Vi ser inte, till skillnad från SNF och MKG, att det är uppenbart att förnybar energi har potential att reducera sin miljöpåverkan i samma utsträckning som kärnkraften. Men förklara gärna mer ingående varför du anser att det är så.

Du är lika medveten som vi om att man kan reducera behovet av uran och torium, och att avfallsmängderna kan minskas med en faktor 50-100 i slutna bränslecykler. Tekniken är relativt mogen, det är bara se till BN-600 snabbreaktorn som har rullat på utan bekymmer i Ryssland i snart 30 år och upparbetningstekniken som utvecklats vid Argonne i samband med Integral Fast Reactor programmet.

Sluter man bränslecykeln kan man få allt uran eller torium man behöver utvunnet som restprodukter från annan sorts gruvbrytning. Då försvinner helt och hållet uranbrytningens miljöpåverkan. Du kan inte heller betvivla de enorma kvantiteter av uran och torium som existerar och som gör kärnkraft hållbart under överskådlig tid. Se tex Deffeyes & MacGregor (1), J. Stephen Herring (2) eller Schneider & Sailor (3).

Ett enkelt räkneexempel på hur mycket energi som finns i vanlig granit pga spårmängderna torium och uran får man genom att jämföra det med energin man får ut av att elda rent kol. Graniten har högre energidensitet än kolet om man antar slutna bränslecykler. Detta ger en uppfattning om hur hållbar energikälla kärnkraft är: vi kan använda berggrund som bränsle.

Igen måste vi ställa frågan: varför anser SNF och MKG att kärnkraften av sin natur nödvändigtvis måste ha större miljöpåverkan än förnybar energi? 

Vi har tyvärr inte tillgång till varken Moody's eller Standard & Poor's prisuppskattningar. Men det finns fler än Elforsk som drar slutsatser. 

WNA visar tex på dessa siffror i sin senaste uppskattning (4).

  • Vind(landbaserad) 4.7 - 14.8 eurocent/kWh
  • Vind(havs) 8.2 - 20.2 eurocent/kWh
  • Kärnkraft 5.4 - 7.4 eurocent/kWh

Vattenfall 2006 visar detta (uppskattat från grafer) (5)

  • Kärnkraft 4.1 eurocent/kWh
  • Vattenkraft 6.1 eurocent/kWh
  • Kolkondens 4.7 eurocent/kWh
  • Naturgaskombi 6.1 eurocent/kWh
  • Biobränslen 6.2 eurocent/kWh
  • Vindkraft 8.4 eurocent/kWh

När det gäller opinionsundersökningar så beror svaret man får helt och hållet på hur man formulerar frågan. Betydligt vettigare, och det tror vi att du kan hålla med om, vore om politiker överhuvudtaget inte favoriserar någon energikälla. Bättre är att låta SSM, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Totalförsvaret etc, ställa upp krav på säkerhet, miljöbelastning, tillgänglighet, nätbelastning med mera. Sedan får industrin bygga vad de vill så länge de uppfyller kraven. En enkel och elegant lösning som gynnar alla intressenter, tycker du inte?

När det gäller slutförvaring undvek du vår fråga. Vilken process kan transportera upp radionuklider till ytan i sådan mängd att de kan ge den mest exponerade gruppen en dos som överstiger 0.1mSv? Om MKG inte kan svara på den frågan måste kritiken anses vara ogrundad, och SKB's bedömning anses vara riktig. Med tanke på att SKB till och med kalkylerat på det otroliga scenariot att någon borrar sig rakt ned i en kapsel (6) och att inte ens detta leder till att någon på ytan utsätts för strålning högre än bakgrundsstrålning så känns MKB's kritik som mer dogmatiskt än vetenskapligt motiverad. Inte heller är ett antal läckande kapslar något långsiktigt problem enligt deras analyser(7). Ett svar på frågan känns angeläget: Vad är MKB's faktamässiga grund till att hävda att KBS-3 är så svag att signifikanta mängder radionuklider kan ta sig till ytan och utsätta människor för stråldoser högre än bakgrundsstrålningen? 

Vänliga hälsningar
Johan Simu, Michael Karnerfors, Mattias Lantz, Nils Rudqvist, Johan Kihlberg och Christoffer Willenfort, för Nuclear Power? Yes Please.

1. Deffeyes & MacGregor, "World Uranium resources" Scientific American, Vol 242, No 1, January 1980, 66-76,
2. J. Stephen Herring Uranium and Thorium Resource Assessment, Encyclopedia of energy 2004 Pages 279-298
3. Erich A. Schneider, William C. Sailor Long-Term Uranium Supply Estimates Nuclear Technology · Volume 162 · Number 3 · June 2008 · Pages 379-387
4. World Nuclear Association, The economics of nuclear power http://www.world-nuclear.org/uploadedFiles/org/info/pdf/EconomicsNP.pdf
5. Vattenfall årsredovisning 2006. Vad kostar ny elproduktion http://www.vattenfall.se/annual-reports/vf_se/2006/filter.asp?filename=page_013.html
6. SKB, Intrång: http://www.skb.se/Templates/Standard____15118.aspx
7. SKB defekt kapsel http://www.skb.se/Templates/Standard____15115.aspx