Döda efter Tjernobyl

This is where things heat up. Discuss and debate nuclear power, energy issues and similar subjects.

No power excursions or meltdowns please. Be polite, and strive to maintain a dialogue.
Forum rules
  • Be respectful. Harsh language, taunting, ridicule, insulting and similar is not tolerated. Attacks on a person's character rather than his/her arguments is grounds for warnings and eventually a ban.
  • Be specific. It's better to discuss a specific, narrow topic than everything at once.
  • Stay on topic. If the discussion starts to broaden, make a new topic.
  • Don't preach. Maintain a dialog rather than trying to do a sermon to covert heathens.

Döda efter Tjernobyl

Postby Dag Lindgren » 02 May 2011, 20:09

I april 1986 exploderade en kärnreaktor ”Tjernobyl” och spred radioaktivitet över jorden. De globala konsekvenserna av olyckan är viktiga för kärnkraftens framtid. Det finns mycket varierande uppfattningar om antalet döda. En skattning av det förväntade antalet cancerdöda globalt och långt i framtiden har aldrig gjorts med de senaste uppgifterna om exponeringens. Därför gör jag här en skattning.

FN-organen, i första hand UNSCEAR (UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation); men också WHO (World Health Organisation) och IAEA (International Atomic Energy Agency) har utfört ett mycket omfattande dokumentations- och utredningsarbete. Analyserna av hälsoskadorna fokuserar på vad som anses fastställt. 28 personer dog av akut strålsjuka. Den radioaktiva kontaminationen orsakade sköldkörtelcancer i de mest utsatta populationerna genom bestrålning från radioaktivt jod, som tas upp i sköldkörteln. Dosen blir relativt hög i det känsliga organet. De av Tjernobyl orsakade fallen blir i de mest exponerade populationerna vanliga i förhållande till ”bakgrunden”. Denna cancerform leder mycket sällan till döden. Nya fall av sköldkörtelcancer tillkommer fortfarande och dödstalet kommer att stiga. Det förefaller säkert att sluträkningen av katastrofen blir minst 50. I övrigt går det inte att bevisa eller ens genom epidemiologiska studier göra troligt att fler dödsfall inträffat eller kommer att inträffa. Detta argument för kärnkraftens ofarlighet används flitigt ”Tjernobyl orsakade bara ca 50 döda, och ingen har ådragit sig livsfarliga stråldoser av Fukushima”. Det är ytterst otroligt att detta påstående ger en rimlig bild, sannolikt orsakade Tjernobyl-olyckan ett femsiffrigt antal dödsfall. Det är väl dokumenterat, bl a genom studier av överlevarna från Hiroshima och Nagasaki, att strålning orsakar olika typer av dödlig cancer. Men man tvivlar på att det med epidemiologiska metoder överhuvudtaget kommer att gå att fastställa en ökning orsakad av Tjernobyl eller hur stor den är. Signalen är för liten i förhållande till vad som uppkommer av andra orsaker. Studier som faktiskt indikerar en effekt ses med stor misstänksamhet.
UNSCEAR har det senaste decenniet inte visat någon vilja att göra eller underlätta skattningar av det globala dödsantalet långt i framtiden. WHO gissade 2006antalet dödlig cancer hos de 600000, som tillhörde de mest exponerade grupperna, till 4000. Inkluderande en vidare krets, som också omfattade 5 miljoner innevånare i de mest exponerade områdena, skattades dödsfallen till 9000.
I Sverige är den hittillsvarande prognosen av fall med dödlig cancer ca 300. Många andra länder drabbades av signifikanta mängder nedfall. Det är mycket önskvärt att auktoriserade organ gör globala långsiktiga skattningar, annars överlåts hela kärnkraftssäkerhetsdebatten till dåligt underbyggda gissningar. Det är faktiskt förhållandevis lätt att göra en rimlig skattning, och det är nu de skall göras, eftersom UNSCEAR nyss publicerat nya dosuppskattningar. Antalet inducerade cancerfall beror linjärt på den ackumulerade dosen hos populationen till en avlägsen framtid. Dosen mäts i manSv (Sv = Sievert, mäter den biologiskt effektiva strålmängden, ungefär lika med Gray för Tjernobylnedfallet). För varje 20 manSv blir det ett fall av dödlig cancer.

Det har ifrågasatts om låga doser är lika effektiva som något högre. Sambandet mellan ett radioaktivt sönderfall och att en människa dör av cancer har många steg och är mycket komplext och påverkas av en lång rad faktorer. Det är mycket logiskt att ett enstaka radioaktivt sönderfall kan utlösa en kedja av händelser som leder till dödligt cancer hos en människa och jag är övertygad om att många dödsfall har en sådan förklaring, men detta innebär inte att det behöver gälla generellt. Varje cancersvulst har sin unika historia och det är svårt att generalisera. Individuella undersökningar ger motstridiga och svårtolkade resultat som är svåra att systematisera. 20 manSv per dödlig cancer är den ”växelkurs” som använts allmänt över världen. I samband med Fukushima Q&A är det vad som anges av strålskyddsmyndigheten. BEIR VII, den amerikanska vetenskapsakademins Committee on the Biological Effects of Ionising Radiation, gjorde en avvägning 2006 och som stödjer resonemanget. I ett pressmeddelande från UNSCEAR 2009 försvaras de ”konventionella” metoderna att riskvärdera. Epidemiologiska studier av svenska forskare (Tondel m fl) indicerar att både Tjernobyl nedfallet och variationer i gammastrålning pga variationer i berggrunden i sydöstra Sverige orsakar minst så många cancerfall som kan förklaras av 20 manSv/(dödlig cancer).

Stråldosen till följd av Tjernobyl för alla människor beräknades av UNSCEAR1998 Annex D till 600 000 manSv. Denna dosberäkning användes av ”Torch” kommitten (Fairlei & Sumner 2006) till en skattning 30000-60000, där 60000 är en övre gräns motiverad med osäkerheten i skattningen. Logiken bakom Torch-rapporten förklaras i en artikel av Jim Green.

Den 6 april 2011 offentliggjorde UNSCEARden sista delen rapport som något oegentligt betecknas UNSCEAR2008 . Jag använder de nya dosberäkningarna istället för UNSCEAR1998 (Annex C Appendix B), för en uppdatering av dödstalet. De nya beräkningarna inriktar sig inte på att beräkna en global kollektivdos, de omfattar inte ”resten av världen”, jag har korrigerat för detta. De nya dosberäkningarna gäller för de första tjugo åren efter olyckan, jag har lagt på för exponeringen därefter. De nya dosberäkningarna skiljer sig från de äldre, gruppen ”exponerade arbetare har ökat” och doserna från nedfallet reducerats, bl a justering till när en del bakomliggande mätningar utförts och EU överväganden. Dosberäkningar har utförts för Europa och delar av gamla Sovjetunionen. Mina beräkningar har sammanställts i en tabell, i och under finns några kommentarer för att förklara hur jag har räknat.

Geografiskt område_____________________________________ Kollektivdos manSv _Cancerdöda
Vitryssland, Ukraina, mest exponerade regioner av Ryssland # ___ 156 000 ## _____ 7 800
Saneringsarbetare ### _____________________________________ 62 000 ________ 3 100
Europa utom Ryssland, Vitryssland och Ukraina ________________ 162 000 ## _____ 8 100
Resten av världen _________________________________________ 66 000 #### ____ 3 300
Summa _________________________________________________ 446 000 _______ 22 300
# Utom saneringsarbetare, inkluderar evakuerade och särskilt exponerade regioner.
## Pålagt 25% enligt UNSCEARs skattning för tillkommande dos 50 år efter 2005.
### Arbetare som exponerats på grund av olyckan och arbetet med den
#### UNSCEAR1988*0.75+16000, UNSCEAR2008 skattar inte resten av världen, UNSCEAR har en skattning för resten av världen utom gamla Sovjetunionen som jag reducerar med 25% eftersom UNSCEAR2008 reducerat skattningarna och lägger till 10% av Europa för den del av gamla Sovjetunionen som inte omfattas av UNSCEAR2008.


Kollektivdosen efter Tjernobyl skattas till ungefär 446 000 manSv och detta torde orsaka ungefär 22 300 fall av dödlig cancer i hela världen och under lång tid framåt. Mitt estimat för hela världen överensstämmer väl med den skattning, som oftast citeras av FN-organen för Europa inklusive den europeiska delen av gamla Sovjetunionen på 16000 och det ovan nämnda WHO estimatet.
Dag Lindgren
 
Posts: 13
Joined: 02 May 2011, 17:03
Location: Sweden

Re: Döda efter Tjernobyl

Postby Michael » 02 May 2011, 20:44

Hej Dan!

Vilken modell är det du använder vid uppskattningen här? Är det den du skriver ovan, att 20 manSv = 1 fall av dödlig cancer?

/Micke
Michael
 
Posts: 117
Joined: 24 Nov 2008, 05:07

Re: Döda efter Tjernobyl

Postby Dag Lindgren » 02 May 2011, 20:50

Svar: Ja.
Dag
Dag Lindgren
 
Posts: 13
Joined: 02 May 2011, 17:03
Location: Sweden

Re: Döda efter Tjernobyl

Postby Michael » 02 May 2011, 23:54

Dag Lindgren wrote:Svar: Ja.
Dag


Ok, jag förstår, en ren, rak applicernig av LNT alltså?

För skoj skull, du som har bättre koll på sådana modeller än de flesta av oss (gissar jag), vad händer med estimaten om du använder andra modeller av påverkan i lågdosområdet (< 100 mSv)?

/Micke
Michael
 
Posts: 117
Joined: 24 Nov 2008, 05:07

Re: Döda efter Tjernobyl

Postby Dag Lindgren » 03 May 2011, 09:10

En död per 20 Sv bygger inte på LNT, ICRP antar att låg dos är hälften så effektiv som hög och BEIR 0.67 ggr så effektiv vid extrapolation från akuta höga doser (bl a atombombsöverlevare). Men man tolkar det ändå som LNT i lågdosområdet.

Ytterligare ett organ som inte tror det finns någon tröskel:
EU projektet RISC-RAD (Radiosensitivity of Individuals and Susceptibility to Cancer induced by ionizing RADiations). Från RISC-RAD slutdokument 2008: “results do not point to a need to reconsider the use of LNT approaches to cancer risk projection”.

Jag tycker estimaten i första hand bör göras så att metoderna är förankrade hos de tunga organen och följer forskningens huvudlinje.
Om det nu finns någon som vill göra ett estimat med en tröskel, så tror jag att UNSCEAR rapporterna ger tillräcklig information.

Det är naturligt att man ställer sig frågan hur säkert ett estimat är. BEIR tyckte att det kunde vara hälften så stort eller dubbelt så stort. TORCH tog fasta på dubbelt så stort för sitt intervall, men inte hälften så stort. Dubbelt så många skulle vara faktiskt LNT enligt ICRP, dvs små doser är lika farliga som stora, jag tror knappast det kan vara värre än så. Jag tror att om det var dubbelt så många döda skulle det vara uppenbarare i epidemiologska studier för de mest exponerade för vissa cancertyper och tidsintervall. När nu cancerregistren i fd Sovjetunionen blir bättre och populationerna åldras och dör (så livslängd kan analyseras bättre) så kanske meningsfulla mer preciserade utsagor om övre gräns kommer. Ett skäl för mig att ge ett estimat är att styrka att högre dödstal i cancer än 45 000 för hela världen under överskådlig framtid ter sig mycket otroligt och högre estimat som förekommer i debatten är inte trovärdiga.

När det gäller lägre gräns så är kollektivdosen mer osäkerheter när exponeringen är låg. Den bygger på uppskattningar av radioaktiviteten i stora områden som kan vara osäker. Av naturliga skäl satsar man mer på att mäta där nedfallet är större. I Sverige har man registrerat gammastrålning från lågtflygande flygplan, men andra länder har osäkrare stickprov. Alla mätningar över hela jorden gjordes inte vid samma tidpunkt. Det finns radioaktivitet kvar från kärnvapenprov, som måste korrigeras för, och detta blir mer problematiskt när det tillkommande nedfallet är litet. Bostäder och hårdjorda ytor i städer, på vägar och omkring bostäder skyddar en del. Radioaktivitet tas upp i livsmedel som kan transporteras långt. Människor tillbringar inte all sin tid där de är mantalsskrivna. Växelkursen mellan dos och döda skulle kanske kunna vara 1 per 30Sv och inte 1 per 20Sv för låga doser med utdragen exponering. Att det är 1 per 20 Sv är också en bekväm avrundning. Eftersom så många under så lång tid talat om 1 per 20 Sv, så gör nog trögheten i systemet att det är väldigt svårt att ändra på, även om det funnes skäl. Naturligtvis är min skattning inte exakt men jag (i likhet med etablissemanget) tror på att den ligger ungefär rätt.

Det finns också de som hävdar att de positiva effekterna av strålningen gör att Tjernobyl var rena hälsokuren.

Mvh Dag
Dag Lindgren
 
Posts: 13
Joined: 02 May 2011, 17:03
Location: Sweden

Re: Döda efter Tjernobyl

Postby Lantzelot » 04 May 2011, 00:02

Hej Dag,

Intressant! Det är förstås synd att UNSCEAR inte vågat sig på någon uppskattning av det här slaget. Jag gissar att anledningen är att ämnet är så laddat och oavsett vad man säger så kommer vissa ta siffran som en absolut sanning och andra kommer kritisera den hårt. Som du säger så får vi nog leva med LNT ett bra tag framöver, oavsett hur det ser ut i lågdosområdet, det är nog den kompromiss man får ta med tanke på hur svårt det är att få fram tillförlitliga data i det här området.
Så, omkring 22 000 döda totalt under överskådlig framtid (med alla osäkerheter i åtanke). Det är sannerligen lite annat än det dryga femtiotal dödsfall som man kan påvisa ha en direkt koppling till olyckan. Tankeväckande.

/Lantzelot
Lantzelot
 
Posts: 39
Joined: 11 Dec 2008, 21:08
Location: Wako-shi, Saitama, Japan

Re: Döda efter Tjernobyl

Postby Dag Lindgren » 10 May 2011, 10:26

Av någon anledning så undviker FN organen det stora antalet döda de låga doserna förmodligen orsakar. Detta leder till en polariserad debatt och bidrar till att kärnkraftkramare och kärnkrafthatare använder helt olika siffror som vapen i debatten.

FN organens rapporter uppfattas ungefär så här av "kärnkraftkramare": ”Totalt har enbart 50 dödsfall kunnat kopplas till Tjernobyl. I långtidsförloppet kan teoretiskt ytterligare ca 4000 cancerfall inträffa”. Siffran 4000 avsåg de allra mest exponerade grupperna, går man till befolkningen i de delar av Ukraina, Vitryssland och Ryssland där nedfallet var relativt högt nämns siffran 9000 (fast undanskymt). Siffran blir avsevärt större för hela världen. Estimatet avsåg dödlig cancer, inte all cancer. Siffran bortser från bestrålningen som tillkommer efter 2005. Av FN organens rapporter framgår begränsningarna, men när de refereras utan att begränsningarna nämns, så upphöjs de till sanningar och blir vandringssägner. Begränsningarna nämns med mycket små bokstäver och så undanskymt, att ansvaret för att uppgifterna förs vidare i trunkerad form bör läggas på FN-organen och inte på medier eller kärnkraftkramare.

I sin senaste rapport ger FN-organet inte någon projektion av dödstalet, vilket möjligen kan förklaras med osäkerheten om vilken effekt låga doser verkligen har. Själv tycker jag att så många organ och myndigheter har uttalat sig på ett entydigt sätt, så att man borde kunna utgå från detta och finna något sätt att uttrycka den osäkerhet man kanske känner. Men FN-organet gör inte heller klara uppskattningar av hela den relevanta kollektivdosen, vilket försämrar möjligheten för andra som mig att göra trovärdiga projektioner av döda. Det känns som FN-organet inte vill ha sådana skattningar. Jag förstår inte varför, som underlag för kärnkraftsbeslut måste man väl göra skattningar av hur farlig kärnkraften är?

Att FN-organen ger intryck att undervärdera dödstalen bidrar till att kärnkraftdiskussionen inte blir så objektiv, som vore önskvärt. Uppgifter om mycket höga antal döda blir trovärdigare gentemot allmänheten, eftersom det finns belägg för att FN har en skev faktapresentation. Istället för att diskutera utgående från en gemensam utgångspunkt i fakta så misstänkliggörs källan till ”motpartens” sakunderlag.
Last edited by Dag Lindgren on 26 May 2011, 00:19, edited 1 time in total.
Dag Lindgren
 
Posts: 13
Joined: 02 May 2011, 17:03
Location: Sweden

Re: Döda efter Tjernobyl

Postby Michael » 10 May 2011, 10:37

Problemet är väl snarast just som det står: det går inte att <b>koppla</b> fler dödsfall till Tjernobyl.

Alla dina beräkningar är ju modellberäkningar Dag... det måste du ju hålla med om. Du gör <b>antaganden</b> enligt vissa hypoteser - i detta fall en variant av LNT - och räknar utifrån dem. Du har inte epidemiologiskt undersökt det hela och kunnat se - likt den enorma puckeln sköldkörtelcancer - att folk faktiskt fått cancer av Tjernobyl, utan du bara utgår från en modell och gör antaganden.

Och då tror jag du håller med om att dina uppskattningar står på lös grund. Det är en siffer-övning.

Det vi kan göra med LNT är att säga "Ok, vi tror i alla fall att det inte blir värre än detta", vilket ger en kvantitativ uppskattning. Men att rakt ut påstå "xx tusen människor dog i cancer" har vi inte stöd för, eftersom det är okänt hur människan reagerar i logdosområdet.

/Micke
Michael
 
Posts: 117
Joined: 24 Nov 2008, 05:07

Re: Döda efter Tjernobyl

Postby Lantzelot » 10 May 2011, 11:42

Å andra sidan, Michael, hur skiljer sig detta estimat från de vi gör för antalet dödsfall som effekt av att Tyskland stänger flera kärnreaktorer och kör med mer kol? Har vi några epidemiologiska studier eller hårda fakta att stödja oss på där?
Lantzelot
 
Posts: 39
Joined: 11 Dec 2008, 21:08
Location: Wako-shi, Saitama, Japan

Re: Döda efter Tjernobyl

Postby Michael » 10 May 2011, 12:51

Lantzelot wrote:Å andra sidan, Michael, hur skiljer sig detta estimat från de vi gör för antalet dödsfall som effekt av att Tyskland stänger flera kärnreaktorer och kör med mer kol? Har vi några epidemiologiska studier eller hårda fakta att stödja oss på där?

Good point... det måste undersökas. ExternE har gjort estimat om hur många som dödas per TWh. Det måste till att vi sätter oss in i de modeller som ligger bakom detta. Sätt på "Att Göra"-listan omgående.

/Micke
Michael
 
Posts: 117
Joined: 24 Nov 2008, 05:07

Next

Return to The Reactor Core

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron