Skip to content

Öppet brev: Stödjer LO och ABF att kvacksalvare bjuds in till Socialistiskt Forum?

Last updated on March 1, 2013

Öppet brev till arrangörerna av Socialistiskt Forum (LO och ABF) och seminariet i ABF-huset, Ängbyrummet, lördag 19 november 2010,  kl. 16.00-17.00 (Iraksolidaritet, ARK, FiB/Kulturfront och Socialistiska läkare).

På lördagens Socialistiskt Forum i ABF-huset hålls ett seminarium med titeln “Missbildade  barn i Irak – ett krigsbrott”. Vi noterar med förvåning att huvudtalaren är Chris Busby, självutnämnd strålningsexpert med tveksam kvalitet på den forskning han hävdar sig vara expert på.

På sistone har han gjort märkliga uttalanden om strålningsriskerna kring Fukushima, och han uppmanar lokalbefolkningen att ta piller med olika kemikalier i syfte att rena kroppen från radioaktiva ämnen. I samband med detta har flera företag börjat sälja diverse medel i Chris Busbys namn (mer information och diverse avslöjande länkar finns på den japanska websidan Chris Busby Foundation for the Children of Fukushima: http://www.cbfcf.org/).

  • Till att börja med finns det inte några vetenskapliga belägg för att dessa metoder fungerar, och i vissa fall kan eventuell överdosering vara skadlig. Busby hänvisar till hur man använder jodtabletter i förebyggande syfte vid radioaktiva utsläpp, men det är nu frågan om andra ämnen som fungerar annorlunda i kroppen. Dessutom är det, milt sagt, tveksamt om de alls har någon effekt i efterhand (detsamma gäller för jodtabletter).
  • Till detta kommer frågan huruvida Busby gör detta av egenintresse eller inte. Han hävdar att han inte har någon ekonomisk vinning från detta, men flera websiter där pillren säljs har länkar med information om ett bankkonto i Wales som är kopplat till honom och hans organisation Green Audit. Dessutom säljs dessa piller för mångdubbla priser mot vad man får betala i en hälsokostaffär. Det är alltså rent kvacksalveri som Chris Busby sysslar med.

Lördagens seminarium kommer dock handla om de rapporterade hälsoproblemen i den krigshärjade staden Fallujah i Irak. Vi är lika bestörta som alla andra över uppgifterna om drastiska ökningar cancer och andelen barn som föds med missbildningar, och är måna om att orsakerna utreds och att de drabbade får den hjälp de behöver.

Därför har vi granskat det två artiklarna om Fallujah som Chris Busby ligger bakom och finner ett antal allvarliga felaktigheter, överdrifter, tveksamma tolkningar och direkt fusk. Några exempel (utförligare förklaringar ges på länkarna längst ned):

  • I augusti 2010 var Busby i Stockholm och pratade om sin första Fallujah-artikel. Han lade då mycket tid att förklara den så kallade könskvoten, då man funnit att andelen pojkar bland barn under 5 år var ovanligt låg. Redan då påtalades ett allvarligt fel i metodiken vilket gör att man inte kan dra de slutsatser som Busby gör. Trots att detta påtalats så fortsätter Busby att hänvisa till resultatet som ett av de viktigaste i artikeln. Vidare har vi funnit mer drastiska variationer i könskvoten i ett flertal svenska städer, och det är svårt att tro att Busbys förklaringsmodell skulle gälla även där.
  • Busby hävdar att deras mätningar på hår antyder att vapen med låganrikat uran skall ha används av USA i Fallujah. Från den information som ges i artikeln finns inga tecken på att det uran man uppmäter avviker från den naturliga blandningen, och mätosäkerheterna redovisas inte. Trots detta ägnar sig Busby och medförfattarna åt långt gående spekulationer om vilken slags vapen som använts, Busby har vid flera tillfällen även påstått att vapen baserat på kall fusion skall ha använts. Det borde vara svårt att ta honom på allvar efter detta.
  • De halter av uran som uppmätts kan tyckas höga, men är inte högre än de variationer man kan hitta i hår hos människor i Sverige. Att från dessa uranhalter i hår hos föräldrarna hävda att barnens hälsoproblem orsakats av uran kräver en bevisföring som Chris Busby visat sig inte förmå.
  • I den studie som Busby och medarbetare gjort har man alltså mätt uranhalt i hår till föräldrar vars barn har någon form av hälsoeffekt. Men man har ingen kontrollgrupp med uranhalter i hår till föräldrar vars barn är friska. Detta är en allvarlig brist som reducerar övriga förklaringsmodeller till rena spekulationer. Att Busby framhärdar med en enda teori (radioaktivitet från uran ger upphov till hälsoeffekterna) utan att ens nämna alternativa förklaringar är ett tydligt tecken på pseudovetenskap.
  • På flera ställen hänvisar Busby till andra artiklar som sägs stödja hans resonemang. Vid läsning av dessa artiklar finner vi flera gånger att slutsatserna i dessa är direkt motsatta det som Busby hävdar. Vi hittar också exempel där Busby har förvanskat resultaten i de refererade artiklarna för att få sitt eget resonemang att verka mer övertygande. I några fall hänvisar han till artiklar som han själv skrivit och publicerat i en påhittad tidsskrift som inte finns, det går alltså inte att få tag på artiklarna och verifiera Busbys påståenden.

Med allt detta sammantaget ställer vi frågan till arrangörerna av seminariet; Iraksolidaritet, ARK, FiB/K och Socialistiska läkare: Tror ni verkligen att ni kommer att lära er något om situationen i Fallujah genom att bjuda in Chris Busby? Borde ni inte kunna finna mer seriösa forskare i denna angelägna fråga?

Vidare ställer vi frågan till huvudarrangörerna LO och ABF:
Står ni bakom att man bjuder in en kvacksalvare till Socialistiskt Forum?

För oss är svaret dessvärre uppenbart. Den enda som kommer tjäna något på morgondagens seminarium är Chris Busby själv, det blir ytterligare en fjäder i hatten för honom. För alla människor som är engagerade i de olika frågorna i Irak och Fallujah blir detta ett slöseri med deras tid, engagemang och pengar. Och trovärdigheten för de arrangerande organisationerna, inklusive LO och ABF, naggas i kanten.

Nedan finns länkar till de blogginlägg där vi har granskat, och fortsätter att granska, Busbys artiklar om Fallujah:

 

För det oberoende nätverket Nuclear Power Yes Please:

Mattias Lantz, Uppsala
Johan Kreuger, Uppsala
Nils Rudqvist, Göteborg
Michael Karnerfors, Lund
Liisa Petrykowska, Accra
Johan Kihlberg, Linköping

 

 

 

 

Published inBad ScienceChris BusbySwedish